REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Informacje wstępne

Definicje

Oznaczenie pojęć użyte w Regulaminie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu
 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego alimar24.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alimar24.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Agencją Usługowo-Handlową Alimar Alina Matlik, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie umożliwiający rejestrację w panelu klienta.
 13. Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępowy w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów-towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt-Towar – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu/Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez umowę Sprzedaży rozumie się też -stosowanie do cech Produktu-umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz użytkowników w ramach płatności Alimar. Podmiotem świadczącym usługi jest Tpay 
 18. Płatność - usługa świadczona przez Operatora Płatności umożliwiająca Kupującym dokonanie płatności za Przedmiot/Usługę w ramach serwisu oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych pochodzących z takich płatności w narzędziu rozliczeniowymprowadzonym przez Operatora Płatności. 
 19. Usługa wysyłki - Podmiot świadczący usługi wysyłek kurierskich, umożliwiającym Klientom dostarczenie zamówionego przedmiotu w określonym terminie, oraz bezpłatnej wysyłkę door to door przedmiotu reklamacyjnego lub wadliwego. 
 20. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę z magazynu dostawcy towaru do klienta

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alimar24pl.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.alimar24.pl, prowadzony jest przez Agencję Usługowo Handlową Alimar Alina Matlik, o numerach identyfikacyjnych NIP: 575-137-16-33, REGON: 276650474. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Sklep prowadzi sprzedaż również w formie Dropshippingu oznacza to, że zamówiony Towar wysyłany jest do Klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy Hurtowego lub prosto od Producenta.

Warunki korzystania z serwisu sklepu internetowego, w tym zasady rejestracji, zamówień, a także kwestie płatności, wysyłki, reklamacji i odstąpienia od umowy określa Regulamin. Każdy korzystający z serwisu sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Kontakt ze Sklepem 

 • Adres Sprzedawcy: Agencja Usługowo-Handlowa Alimar Alina Matlik 42-660 Kalety, ul. Wojska Polskiego 19b,
 • Adres zwrotów: 42-660 Kalety, ul. Wojska Polskiego 19 b
 • Adres e-mail: bok@alimar24.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 661 016 804
 • Numer rachunku bankowego : Alior Bank SA 52 2490 0005 0000 4500 3769 2769
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może Kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7:00 do 16:00 w późniejszych godzinach za pomocą drogi e-mailowej.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

- zasady reklamacji, zwrotów i odstąpienia od umowy,

- zasady płatności

- informacje o przechowywaniu danych osobowych, plikach cookies.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, jest nim:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną:

(6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji:

(7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższe, a w zakresie niektórych funkcjonalności

(8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS).

By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator sklepu Agencja Husł.Handl."Alimar" Alina Matlik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat w przypadku sprzedaży twoarów przeznaczonych dla osób powyżej 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni w czasie rejestracji.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alimar24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Agencja Usług.Handl.Alimar Alina Matlik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1.podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Agencja Usług.Handl.Alimar Alina Matlik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

4. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Agencja Usł.Handl.Alimar Alina Matlik,

6. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§ 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.alimar24.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Agencja Usł.Handl Alimar Alina Matlik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Sklep internetowy może anulować zamówienie, jeśli nie jest możliwa realizacja zamówienia, a wpłacone środki zwrócić kupującemu,podając kupującemu powód anulowania.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alimar24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

§ 5

 Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

W przypadku zamówień z innych krajów należących do Wspólnoty Europejskiej dostawa towarów i koszty dostawy uzgadniany jest indywidualnie i uzależniony jest od gabarytów, wagi, ceny i przewoźnika.

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Firmy po wcześniejszym kontakcie celem ustalenia odbioru.

Koszty dostawy wynoszą:

 • Przesyłka Kurierska i Paczkomaty przy przedpłacie według cennika Firm Kurierskich i Poczty Polskiej ustalonego dla wagi i rozmiarów danego towaru,
 • Przesyłka Kurierska i Paczkomaty pobranie według cennika Firm Kurierskich i Poczty Polskiej ustalonego dla wagi i rozmiarów danego towaru.
 • Zamówienie powyżej 2.000 zł wysyłka gratis,przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych,przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz przekraczajacą standardową wagę.Koszty dostawy lub ich brak zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • przesyłka Kurierska wadliwego lub reklamacyjnego towaru od klienta na koszt firmy. Zasada door to door dotyczy tylko reklamacji i wadliwych przedmiotów.

W przypadku zamówienia kilku przedmiotów od różnych dostawców (przy sprzedaży Dropshippingu) w jednym zamówieniu mogą być naliczone różne koszty dostawy, w takim przypadku ustalona jest jedna kwota dostawy a koszty wysyłki nie zsumują  się.

 • Termin realizacji dostawy wynosi 1-7 dni plus czas realizacji po stronie przewoźnika 1-2 dni robocze i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady ( § 8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem (dotyczy przedsiębiorców): ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

Aby żądać odszkodowania Kupujący będący w posiadaniu uszkodzonej przesyłki musi spisać protokół w obecności osoby (kuriera) dostarczający przesyłkę. Jeśli nie było możliwe spisania protokołu w chwili doręczenia, Kupujący powinien zgłosić to naszej Firmie, która poinfrmuje o wykonaniu kolejnych krokach reklamacji.

Zwroty uszkodzonych przedmiotów Firma nie będzie przyjmować, jeśli będzie nadana za pobraniem.

Czas reklamacji wynosi do 30 dni robczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia wraz z dokumentacją wymaganą do roszczeń reklamacyjnych. 

 

 § 6

 Ceny, Metody Płatności i Faktury

1. CENY

Ceny towarów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki jeśli Sprzedający jest płatnikiem VAT. W przypadku innym rozliczeń podatkowych cenę brutto podaje się na Fakturze -Rachunku bez składników jak podatek VAT. 

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszty dostawy w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związanych się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala rozsądnie oceniając na wcześniejsze obliczenia wysokości końcowej(ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana ,a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

2. METODY PŁATNOŚCI

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie zapłaty przelewem lub przy odbiorze towaru w przypadku pobrania.

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelewy 24,Tpay, Dotpay, płatność bezgotówkowa, kartą przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek bankowy, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal w zależności jaki system płatności jest dostępny w sklepie. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy,  sklep internetowy zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 •   Przelew natychmiastowy 

Usługa świadczona jest przez Operatora płatności na podstawie Regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio między Uzytkownikiem,a Operatorem Płatności. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w żadanym zakresie za usługi świadczone płatności natychmiastowych między Użytkownikiem, a Operatorem Płatności. Wszelkie niejasności lub reklamocje dotyczące płatności zgłasza się bezpośrednio do Operatora Płatności. Sklep internetowy jedynie może pomóc w kontakcie z Operatorem Płatności. 

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową, gdzie można wybrać swój bank do dokonania płatności. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę sklepu alimar24.pl

 • Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez alimar24.pl do klienta.

 • Płatność przy odbiorze kartą poprzez terminal płatności bezgotówowej.
 • Przelew na konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

 Dane do przelewu na konto bankowe:

Rachunek bankowy: Alior Bank SA
Nr konta dla przelewów w PLN: 52 2490 0005 0000 4500 3769 2769
Odbiorca: Agencja Usług.Handlowa Alimar Alina Matlik
Adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 19b, 42-660 Kalety
Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
Numer konta w systemie

IBAN: PL 52 2490 0005 0000 4500 3769 2769

BIC/SWIFT: ALBPPLPWXXX

3. FAKTURY I RACHUNKI

Sklep wystawia Faktury/Rachunki. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

Kupujący składając zamówienie podaje dane do wystawienia Faktury/Rachunku, a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP.

W przypadku osób fizycznych Faktura imienna będzie na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia.

Wszystkie Faktury wysyłamy w formie elektronicznej.Tym samym przedsiębiorca upoważnia stronę do wystawienia Faktury w formie elektronicznej bez podpisu.

Faktura/Rachunek zostanie wystawiony po dokonaniu płatności przez Kupującego,a w razie płatności z terminem na czas zaksięgowania wpłaty wystawiona zostanie Faktura  Pro-forma.

Nie wystawiamy paragonów - jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej (dziennik ustaw z 2016r. poz. 2177). 

 

 § 7

Prawo odstąpienia od umowy

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Agencja Usługowo-Handlowa Alimar Alina Matlik, ul.Wojska Polskiego 19B,42-660 Kalety, bok@alimar24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z (wzoru formularza odstąpienia od umowy, w zakładce sklepu Formularze i poniżej niniejszego paragrafu) jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli wyślą Państwo wypełniony formularz drogą mailową, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia przez kuriera innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotów przedmiotu Firma nie będzie przyjmować, jeśli będzie nadana za pobraniem.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres podany w formularzu odstąpienia od umowy. 

Pobierz:

FORMULARZ-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz można wysłać pocztą lub e-mailem bok@alimar24.pl

 

 § 8

Reklamacja i Gwarancja

 

Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu(Formularze)

FORMULARZ-ZGLOSZENIA-REKLAMACJI

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres:Agencja Usługowo-Handlowa Alimar Alina Matlik, ul.Wojska Polskiego 19 B, 42-660 Kalety.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@alimar24.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu.

W składanej reklamacji zaleca się:

1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);

3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji. 

Reklamacja Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem(dotyczy przedsiębiorców):

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

Inne Reklamacje

W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania serwisu sklepu internetowego w tym usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien skontaktować się z Działem Wsparcia za pomocą formularza kontaktowego na adres mailowy: bok@alimar24.pl podając dane niezbędne do identyfikacji i krótki opis danego problemu.  

Gwarancja przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Agencja Usług.Handl.Alimar Alina Matlik nie jest producentem sprzedawanych towarów wobec czego niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru ponosi producent na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeżeli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Agencja Usł.Handl.Alimar Alina Matlik na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 § 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Agencja Usł.Handl.Alimar Alina Matlik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@alimar24.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 § 10

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 § 11

Dane osobowe i pliki Cookies

Dane osobowe.

1.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca,

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.

3.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Sprzedaży skutkuje brakiem zawarcia tejże umowy.

Pełna treść Polityki Prywatności zamieszczona jest w stopce na stronie Sklepu/Informacje

Zobacz tutaj Politykę Prywatności

Pliki Cookies

Nasza strona używa technologii takich jak pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego presonalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie.

1.Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
 • presonalizacja treści i reklam

 Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz zasad ich przetwarzania znajdują się a Polityce Prywatności i Polityka Cookies.

Korzystając z serwisu sklepu, każdy Kupujący i przeglądający stronę powinien zapoznać się z tymi informacjami. jeśli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookis nie były zapisane na Twoim komputerze,należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zobacz tutaj Politykę Cookies

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw-w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzyAgencja Usług.Handl.Alimar Alina Matlik, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

                                                                                                                        

Właściciel Sklepu Internetowego "ALIMAR"

Alina Matlik